Seuran säännöt

Lahden Perhokalastajat ry säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.

Yhdistyksen nimi on Lahden Perhokalastajat
ja sen kotipaikka on Lahti.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu.

Yhdistyksen tarkoituksena on perhokalastuksen harrastaminen ja kehittäminen jäsenistön keskuudessa sekä yhdistyksen ja sen toimintaperiaatteiden tunnetuksi tekeminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. toimintapanee kokouksia sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia,
joissa selvitetään perhokalastukseen liittyviä kysymyksiä.
2. järjestää tilaisuuksia, joissa jäsenet saavat käytännön opetusta
perhonheittotekniikasta ja perhokalastuksesta.
3. järjestää perhonsidontatilaisuuksia, joissa annetaan opastusta sidontatekniikasta,
välineistä ja materiaaleista.
4. pyrkii parantamaan jäsenistönsä perhokalastusmahdollisuuksia:
– hankkimalla tietoa kalastuspaikoista.
– ottamalla osaa ja järjestämällä kilpailuja, näyttelyjä yms. toimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, hankkia ja omistaa toimintaansa varten kiinteistöjä.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt ja nuorisojäseneksi alle 18 vuotias henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä häntä voida valita yhdistyksen hallitukseen.
Kunniapuheenjohtajaksi taikka kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa tehdyn päätöksen perusteella kutsua yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti edistäneitä tai muulla tavalla ansioituneita henkilöitä. Tällaisen päätöksen tekoon vaaditaan kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksen äänimäärästä.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajalta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä, nuorisojäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kullekkin jäsenryhmälle päättää syyskokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi (5) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitse keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yksin puheenjohtaja tai sihteeri.

8§ Tilikausi ja tilitarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine kirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-helmikuussa ja syyskokous syys-lokakuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä siitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettäväkahdenkymmenen (20) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, nuorisojäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuu hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu jäsenille kirjallisena tai julkaisemalla se yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. hyväksytään kokouksen esityslista.
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. hyväksytään kokouksen esityslista.
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
7. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.